Bomen Effect Analyse (BEA)
De Boomingenieur

Bomen Effect Analyse

Doel en toepassing van de Bomen Effect Analyse (BEA)

Bij een Bomen Effect Analyse wordt systematisch onderzoek verricht volgens vaste richtlijnen of er effecten van de voorgenomen bouw, aanleg of (her)inrichting te verwachten zijn.

De analyse resulteert in de conclusie of de boom in kwestie duurzaam te behouden is of niet. Daarnaast leidt de analyse tot een advies over randvoorwaarden voor behoud en mogelijke alternatieven.

De randvoorwaarden bestaan uit maatregelen om eventuele negatieve effecten te voorkomen of te verminderen. De alternatieven zijn andere keuzemogelijkheden in ontwerp of uitvoering die tot een beter resultaat voor de boom leiden.

Bomen effect analyse

Standaard onderzoeksvragen

Bij een BEA worden de volgende vragen standaard gesteld:


Is behoud van de boomtechnische kwaliteit van de boom mogelijk?

Kan de boom op de huidige standplaats blijven voortbestaan met behoud van minimaal dezelfde restlevensduur, conditie en habitus?


Is behoud van de functie of waarde van de boom mogelijk?

Kan de boom op de huidige standplaats blijven voortbestaan met behoud van zijn functie of waarde?


Beide onderzoeksvragen zijn van gelijk belang. Als de boomtechnische kwaliteit behouden kan worden wil dat nog niet zeggen dat dit ook geldt voor alle functies van de boom. Een boom kan door de activiteit bijvoorbeeld zijn waarde voor de natuur grotendeels verliezen. Soms kan de waarde van een boom ook vergroot worden door een activiteit.

Opbouw rapportage

De rapportage kan volgens vele standaarden worden opgesteld. Hierbij valt te denken aan de laatste Richtlijn Bomen Effect Analyse van de CROW, maar ook volgens het Handboekbomen 2018.


Met een Bomen Effect Analyse van De Boomingenieur heeft u een duidelijke en overzichtelijke analyse in handen en aanbevelingen waarmee u en uw project verder kunnen. De Bomen Effect Analyse heeft tot doel:


 1. Inzicht te geven in de huidige situatie van het bomenbestand;
 2. Het effect te beschrijven van de voorgenomen werkzaamheden op het bomenbestand;
 3. Aanbevelingen te doen voor duurzaam behoud van de aanwezige bomen.


Een standaard rapport wordt duidelijk en gestructureerd als volgt opgebouwd:


Huidige situatie:

 • Onderzoekssituatie: een beschrijving en foto’s van de projectlocatie.
 • Boomgegevens: een beschrijving en foto’s van de bomen in het projectgebied. En een visueel onderzoek van de bomen volgens de VTA-methodiek. Tevens wordt de geldende bomenverordening van de gemeente meegenomen in de rapportage.
 • Bodemonderzoek: aan de hand van profielkuilen wordt de ondergrondse groeiruimte van de bomen in kaart gebracht. Door grondboringen wordt het bodemprofiel tot het grondwater inzichtelijk gemaakt (maxmaal 2,2 meter onder maaiveld).

 

Effectanalyse

 • Voorgenomen werkzaamheden: een beschrijving van de bouwwerkzaamheden van het project.
 • Te verwachten knelpunten: een beschrijving van de effecten op het wortelgestel, de stam en kroon, de groeiplaats en de vochtvoorziening.

 

Conclusies en aanbevelingen

 • Conclusies: een beschrijving van de conclusies van het onderzoek.
 • Aanbevelingen: een beschrijving van de aanbevelingen met foto’s voor duurzaam behoud van de aanwezige bomen.


Per project kunnen de bijlagen verschillen. Een aantal voorbeelden:

 • Een bijlage met een overzicht van de boomgegevens.
 • Een bijlage met een overzichtskaart.
 • Een bijlage met resultaten van meetapparatuur.

Een bijlage met resultaten van de visuele inspectie.

VCA VOL
ETT
BVC

Diensten

Bomen Effect Analyse (BEA)

Volgens de laatste richtlijnen

Getuige-deskundige

Onafhankelijk adviseur bij diverse rechtszaken.

Bewonersparticipatie

Samen met bewoners verantwoordelijke keuzes maken.

Verplantbaarheidsonderzoek

Onder welke voorwaarden is een boom succesvol te verplanten?

Opstellen boombeheer bestekken

Heldere en complete onderhoudsbestekken

Interim boombeheerder/-adviseur

Ruim 10 jaar ambtelijke ervaring

Nader (technisch) onderzoek

Heldere en complete rapportage middels grondig onderzoek gestaaft.

Groeiplaatsonderzoek

Onderzoeken groeistagnaties etc.

Boomveiligheidscontrole

Grondige visuele inspecties

Boomwaardebepaling

Monetaire waarde en schadetaxaties

© 2016 De Boomingenieur | Sir Winston Churchillstraat 5 | 2631 AK Nootdorp | T. 06 575 455 33 | info@deboomingenieur.nl | Contact